Yliopiston poikkeustilan vaikutukset opintoihin oikeustieteellisessä tiedekunnassa

Pykälä ry:n jäsenistölleen teettämän kyselyn mukaan Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta on reagoinut vallitsevaan poikkeustilaa pääosin hyvin. Kyselyyn on vastannut 247 opiskelijaa, joista suurin osa opiskelee oikeusnotaarin koulutusohjelmassa. Erityisen paljon kiitosta on annettu tiedottamiselle, joka on kyselyn vastausten mukaan ollut pääsääntöisesti selkeää ja oikea-aikaista. Tiedotus on myös ollut helposti saatavilla. Tilanteessa, jossa kurssijärjestelyjä on jouduttu muuttamaan radikaalisti, toimiva tiedotus on ensiarvoisen tärkeää, ja on hienoa, että siinä on onnistuttu näin hyvin.
Lähdemateriaalin saatavuudessa on ollut ongelmia, kun kirjaston käyttö on rajoittunutta. Kaikkea materiaalia ei ole saatavilla verkossa, mikä on aiheuttanut haasteita esimerkiksi tentteihin valmistautuessa. On opiskelijoiden kannalta todella ikävää, että tarpeellista materiaalia ei ole saatavilla. Tämä aiheuttaa myös ongelmia opiskelijoiden oikeusturvan kannalta, kun esimerkiksi tenteissä tarvittavaa materiaalia ei löydä mistään. Verkkomateriaalien, kuten e-kirjojen, toiminnassa on lisäksi ollut ongelmia. On ensiarvoisen tärkeää, että tarpeellinen materiaali on kaikkien saatavilla, myös poikkeustilassa!
Kyselyyn vastanneista noin puolet kokevat, että opetuksen taso on laskenut jonkin verran poikkeustilanteen johdosta. Poikkeustila on asettanut opetukselle täysin uudenlaisen pedagogisen haasteen, ja on luonnollista, että opetuksen taso on tämän johdosta hieman kärsinyt. Tähän on kuitenkin vielä syytä kiinnittää huomiota kevään aikana. Toisaalta osa on kokenut että etäopiskelu, esimerkiksi luentojen tallentamisen muodossa, on tukenut heidän opiskeluaan, ja vastauksissa tulikin monesti esiin toive, että luentojen tallentamista jatkettaisiin myös tilanteen normalisoituessa. Oikiksen opinnot soveltuvat etäopiskeluun hyvin, ja toivomme, että nyt kehitettyjä toimintatapoja voidaan soveltaa jatkossakin.
Myös verkkotenttien vaihteleva vaikeusaste aiheutti vastaajissa huolta. Tenttejä laatiessa tulee tietysti ottaa huomioon se, että tentin tekijöillä, toisin kuin normaalisti, on tenttiä tehdessään käytössä kaikki haluamansa materiaali, mutta tämä ei kuitenkaan saa johtaa kohtuuttoman vaikeisiin tentteihin. Tenttien laajuuden on myös pysyttävä kohtuullisena. Suuri osa tenteistä on kuitenkin poikkeustilasta huolimatta ollut vastaajien mukaan mielekkäitä, ja tästä tulee pitää kiinni jatkossakin!
Poikkeustila on kyselyn mukaan vaikuttanut voimakkaasti opiskelijoiden hyvinvointiin. Aikatauluttaminen ja ajankäyttö sekä arkirutiinien ylläpitäminen ovat vaikeutuneet suurimmalla osalla vastaajia. Myös yksinäisyys on kasvanut opiskelijoiden keskuudessa dramaattisesti; ylivoimaisesti suurin osa kokee olonsa ainakin vähän yksinäisemmäksi kuin ennen poikkeustilan alkua. Tältä osin tulokset ovat erityisen huolestuttavia. Opiskelijoiden mielenterveydestä ja muusta hyvinvoinnista on pyrittävä pitämään paremmin huolta poikkeustilan jatkuessa.
Pääosin kyselyn tulokset ovat oikeansuuntaisia, ja tiedekunnassa on reagoitu poikkeustilaan hyvin. Muutamaan ilmenneeseen ongelmakohtaan tulee keväällä ja kesällä poikkeustilan jatkuessa panostaa, ja toimintaa parantaa entisestään. Kiitämme kuitenkin jo tässä vaiheessa tiedekuntaa ja tiedekunnan opetus- sekä muuta henkilökuntaa joustamisesta ja onnistuneista järjestelyistä vaikeassa tilanteessa!
© 2024 Pykälä ry
webDesign: Mekanismi »